leer
PORADNIA LEKARZY SPECJALISTÓW
 
 
O nas | Drukuj |  Email

Szanowni Państwo, z powodu awarii w dniach
24-25 pa¼dziernika (pi±tek-sobota),
przychodnia w Rembertowie bedzie nieczynna.

Zapraszamy do naszej placówki w Weso³ej-Zielonej

Pi±tek od 8.00 do 20.00
Pobrania laboratorium od 8.00 do 11.00

Sobota od 9.00 do 13.00
Pobrania laboratorium od 9.00 do 11.30

 

 

 

 

PROMOCYJNA CENA 50,00 PLN
- NA KONSULTACJE U LEKARZA INTERNISTY


 

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od 1 lipca 2014 r. przychodnia nasza w Weso³ej ul. Wspólna 2c rozpoczyna wspó³pracź z NFZ w zakresie bezp³atnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci i osób doros³ych. Wszystkie osoby, które chcia³aby korzystaę z POZ w naszej przychodni zapraszamy do sk³adania deklaracji . Pragniemy nadmienię, æe zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami kaædy pacjent trzy razy w roku moæe zmienię ¶wiadczeniodawcź POZ. Serdecznie zapraszamy naszych dotychczasowych i nowych pacjentów.

W ramach kontraktu z NFZ w naszej poradni w Weso³ej ¶wiadczymy dla Państwa nastźpuj±ce us³ugi medyczne:

 • bezp³atne opieka lekarza rodzinnego lub internisty od poniedzia³ku do pi±tku w godz. 8.00 –18.00
 • dla dzieci bezp³atna opieka lekarza pediatry od poniedzia³ku do pi±tku w godz. 8.00 –18.00
 • bezp³atna opieka pielźgniarki
 • bezp³atne badania laboratoryjne dla doros³ych i dzieci (ze skierowaniem od naszego lekarza POZ)
 • bezp³atne szczepienia obowi±zkowe
 • bezp³atne badania RTG dla doros³ych i dzieci (ze skierowaniem od naszego lekarza POZ)
 • bezp³atne badania USG jamy brzusznej dla doros³ych i dzieci (ze skierowaniem od naszego lekarza POZ)
 • bilanse zdrowia dzieci

Ma³y Pacjent – Wielka Sprawa
– ta dewiza przy¶wieca w codziennej pracy z ma³ymi pacjentami wszystkim, którzy tworz± tź wyj±tkow± placówkź.

 

Kaædy rodzic dobrze wie, jak waæne jest, aby w porź znale¼ę w³a¶ciw± pomoc medyczn± dla swojego dziecka zw³aszcza wtedy, gdy liczy siź czas.

 

Nag³a choroba dziecka, potrzeba skonsultowania jego stanu zdrowia ze specjalist± lub podjźcia dzia³ań profilaktycznych, niejednokrotnie zmusza rodziców do poszukiwań w róænych, zazwyczaj oddalonych od siebie czź¶ciach miasta. To prawdziwe utrudnienie szczególnie dla rodziców dzieci zamieszkuj±cych gminy po³oæone poza centrum Warszawy.
Stworzenie „Medycyny dzieciźcej” placówki lokalnej, która zapewni dostźp do podstawowych specjalistów, badań, rehabilitacji z pewno¶ci± ucieszy wielu z tych rodziców, którzy dot±d musieli podróæowaę z chorym dzieckiem do centrum miasta.
U nas Ma³y Pacjent otrzyma pe³n± opiekź zarówno lekarza pediatry jak i moæliwo¶ę konsultacji u lekarza specjalisty. Wykonujemy takæe: specjalistyczne badania, poprowadzimy rehabilitacjź, zaradzimy problemom natury psychologicznej, u³oæymy odpowiednie dla niejadka i ³asucha diety, popracujemy nad aparatem mowy.

 

Grono do¶wiadczonych pediatrów i lekarzy specjalistów, logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, pielźgniarki, nowoczesny sprzźt diagnostyczny, æyczliwa, kompetentna obs³uga sprawi±, æe znajdziecie Państwo u nas pomoc w rozwi±zywaniu problemów medycznych Waszych pociech.

 

U nas rodzice otrzymaj± takæe moæliwo¶ę wyboru lekarza prowadz±cego dla swojego dziecka. Lekarz ten bździe posiada³ pe³n± wiedzź na temat rozwoju dziecka od chwili jego przyj¶cia na ¶wiat poprzez wszystkie problemy medyczne, jakie pojawia³y siź w czasie ca³ego æycia dziecka, bździe mia³ równieæ w razie potrzeby moæliwo¶ę konsultowania przypadku z innymi specjalistami.

Priorytety, które zamierzamy realizowaę w placówce:

 • Profilaktyka
 • Kompleksowo¶ę – dziźki moæliwo¶ci po³±czenia dzia³ań specjalistów z róænych dziedzin, prowadzenie chorego dziecka od zdiagnozowania problemu do ca³kowitego wyleczenia;
 • Dostźpno¶ę, w sytuacjach pilnej potrzeby kontaktu z lekarzem prowadz±cym dziecko;
 • Edukacja pro zdrowotna rodziców;

Nowa przychodnia - Weso³a

"Ma³y Pacjent Wielka Sprawa" pod takim has³em Medycyna Dzieciźca rozpoczź³a dzia³alno¶ę 5 lat temu w Rembertowie. Nasi pierwsi mali pacjenci s± teraz ca³kiem duæymi Przedszkolakami. Wiele rado¶ci z obcowania z Ma³ymi Pacjentami i stysfakcji z rezultatów pracy przynios³y nam tworz±cym placówkź te lata. Nadszed³ czas na zmiany.

Nasza druga przychodnia w Weso³ej (ko³o Wesolandi) jest rozwiniźciem idei o przyjaznym dzieciom i ich rodzicom miejscu w którym personel medyczny zatroszczy siź o zdrowie ca³ej rodziny.

"Mama, Tata i Ja" tak nazwali¶my to miejsce, bo tu w³a¶nie lekarze róænych specjalno¶ci bźd± s³uæyę swoj± fachow± wiedz± Ma³ym i duæym Pacjentom. Stworzyli¶my przychodniź wielopokoleniow±, otwart± na problemy medyczne Maluszków, Nastolatków, przysz³ych Mam, dojrza³ych Pań i Panów.

Bździemy jak zawsze otwarci na Państwa opinie i sugestie na temat pracy naszej przychodni.

 

 
« poprzedni artyku³   nastźpny artyku³ »


 

 Erfurt live leer
Licznik
 GoogleNews
     
ļ»æ